Informeer gebruikers over bestaande beveiligingsvoorzieningen

  • Stel regels op voor het gebruik van externe apparaten (bijv. usb-apparaten, persoonlijke apparaten, ecc…) op het werk/thuis
  • Creëer een proces voor een snelle en gedeelde reactie in het geval van een datalek en informeer gebruikers om het vertrouwen te vergroten.
  • Voer audits en oefeningen uit en stel processen/routines op om mogelijke fouten van werknemers te beheersen en/of te reageren op incidenten.